Đồng bộ dữ liệu Theo Mô Hình Master-Master Replication

1. Giới thiệu chung

Mô hình đồng bộ kiểu Master-Master cho phép mọi thay đổi trên db này được cập nhật trên db kia. Điều này sẽ khắc phục yếu điểm của mô hình Master-Slave, khi thay đổi trên Slave (trong trường hợp db Master không hoạt động phải chuyển sang db Slave) sẽ không được cập nhật trên db Master.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s