Stress in English

Quy tắc về trọng âm câu:

  • Từ 2 âm tiết, trọng âm thường rơi vào từ đầu (‘happy, ‘dwindle). Tuy nhiên, nếu âm tiết đầu là một tiền tố thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai (dis’like, pro’long).
  • Từ 3 âm tiết trở lên, trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba tính từ phải sang (phi’losophy, bio’logical). Tuy nhiên, nếu tận cùng bằng -ion hoặc -ic(s) thì trọng âm rơi vào âm tiết đứng ngay sát trước nó (trans’lation, auto’matic)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s